ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ

TS. TRƯƠNG GIA TOẠI

Trưởng khoa
ĐT:  0906.491.219
Email: toaitg@donga.edu.vn

  TS. LA DƯƠNG HẢI

Phó khoa
ĐT:  0934.979.915
Email:  haild@donga.edu.vn

 

TS. NGUYỄN VĂN MINH

Cố vấn
ĐT:  0906.884.266
Email: minhnv.kxd@donga.edu.vn

  ThS. LƯƠNG VĨNH PHÚ

Phó khoa
ĐT:  0905.300.022
Email:  phulv@donga.edu.vn

 
ThS. PHAN VIẾT CHÍNH

Tổ phó bộ môn
ĐT:  0983.383.433
Email:  chinhpv@donga.edu.vn

  ThS. KTS. NGUYỄN MINH NGỌC

ĐT:  0905.046.556
Email:  ngocnm@donga.edu.vn

 
ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NỤ

ĐT:  0983.596.238
Email:  nunth@donga.edu.vn

  ThS. TRẦN NGỌC THÀNH

ĐT:  0905.177.299
Email:  thanhtn@donga.edu.vn

 
ThS. Lê Thị Minh Khai ThS. LÊ THỊ MINH KHAI

ĐT:  0984.991.117
Email:  khailtm@donga.edu.vn

  ThS. TRẦN THỊ THANH HIỆP

Giảng viên (TG)
ĐT:  0903.508.908
Email:  hiepttt@donga.edu.vn

 
TS. DƯ TÔN HOÀNG LONG

ĐT:  0914.260.029
Email:  longdth@donga.edu.vn

  ThS. LƯU VĂN CAM

Giảng viên (TG)
ĐT:  0903.577.666
Email:  cammapphe@gmail.com

 
KTS. LÊ CHÍ THỌ

Giảng viên (TG)
Email:  tholc@donga.edu.vn

   KTS. HOÀNG TUẤN ANH

Giảng viên (TG)
Email:  anhht@donga.edu.vn

 
PGS.TS. ĐỖ TÚ LAN

Cố vấn
ĐT:  0903.431.561 - 0905.300.022
Email:  landt@donga.edu.vn

  NGUYỄN HOÀI NAM

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 0988.690.302
Email:  namnh@donga.edu.vn

 
TRỊNH QUỐC ĐẠT

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 0905.188.944
Email:  dattq@donga.edu.vn

  BÙI TUẤN

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 0905121473
Email:  tuant@donga.edu.vn