ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN - CÁN BỘ

 

TS. NGUYỄN VĂN MINH

Trưởng khoa
ĐT:  0906.884.266
Email: minhnv.kxd@donga.edu.vn

  ThS. LƯƠNG VĨNH PHÚ

Phó khoa
ĐT:  0905.300.022
Email:  phulv@donga.edu.vn

 
ThS. NGUYỄN ANH VŨ

ĐT:  0988.030.392
Email:  vuna@donga.edu.vn

  ThS. PHAN VIẾT CHÍNH

Tổ trưởng bộ môn
ĐT:  0983.383.433
Email:  chinhpv@donga.edu.vn

 
ThS. NCS. LƯƠNG NG. HOÀNG PHƯƠNG

ĐT:  0935.430.180
Email: phuonglnh@donga.edu.vn

  ThS. TRẦN NGỌC THÀNH

ĐT:  0905.177.299
Email:  thanhtn@donga.edu.vn

 
ThS. NCS. NGUYỄN TẤN KHOA

ĐT:  0935.788.756
Email:  khoant@donga.edu.vn

  ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG NỤ

ĐT:  0983.596.238
Email:  nunth@donga.edu.vn

 
ThS. Lê Thị Minh Khai ThS. LÊ THỊ MINH KHAI

ĐT:  0984.991.117
Email:  khailtm@donga.edu.vn

  ThS. TRẦN THỊ THANH HIỆP

ĐT:  0903.508.908
Email:  hiepttt@donga.edu.vn

 
ThS. LƯU VĂN CAM

Giảng viên (TG)
ĐT:  0903.577.666
Email:  cammapphe@gmail.com

    ThS. TRƯƠNG TẤN TIÊN

ĐT:  0905.269.734
Email:  tientt@donga.edu.vn

 
KTS. LÊ CHÍ THỌ

ĐT:  
Email:  tholc@donga.edu.vn

   KTS. HOÀNG TUẤN ANH

ĐT:  
Email:  anhht@donga.edu.vn

 
ThS. NCS. DƯ TÔN HOÀNG LONG

ĐT:  0914.260.029
Email:  longdth@donga.edu.vn

  ThS. KTS. NGUYỄN MINH NGỌC

ĐT:  0905.046.556
Email:  ngocnm@donga.edu.vn

 
PGS.TS. ĐỖ TÚ LAN

Cố vấn
ĐT:  0903.431.561 - 0905.300.022
Email:  landt@donga.edu.vn

   ThS. PHAN TRẦN THANH TRÚC

Giảng viên (TG)
ĐT:  0934.772.819
Email:  trucptt@donga.edu.vn

 
  ThS. ĐÀO BÙI ĐOAN TRINH

Giảng viên (TG)
ĐT: 0989.248.507
Email:  trinhdbd@donga.edu.vn

    TRỊNH QUỐC ĐẠT

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 0905.188.944
Email:  dattq@donga.edu.vn

 
  NGUYỄN HOÀI NAM

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 0988.690.302
Email:  namnh@donga.edu.vn

    BÙI TUẤN

GV hướng dẫn thực hành
ĐT: 
Email:  tuant@donga.edu.vn